کانال تلگرام arasfeed@
+98 21 48017 تماس در ساعات کاری
info@arasfeed.com گروه ارس فید
صفحه اصلی خوراک قزل آلا - خوراک کپور
فروش ویژه
خوراک قزل آلا - خوراک کپور
خوراک قزل آلا - خوراک کپور

آغازین1 وزن 1 الی 3 گرم سایز1 میلی متر

آغازین2 وزن 3الی 6 گرم سایز1.5 میلی متر

آغازین3 وزن6 الی 12گرم سایز1.8 میلی متر

رشد1 وزن 12 ای 30 گرم سایز 3 میلی متر

رشد2 وزن 30 الی 65 گرم سایز 3.5 میلی متر

پرواری1 وزن  65 الی 120 گرم سایز 4.5 میلی متر

پرواری2 وزن  120 الی 300 گرم سایز 6 میلی متر

پرواری3 وزن  300 الی 500 گرم سایز 8 میلی متر

پرواری4 وزن  بیشتر از 500 گرم سایز 10 میلی متر

پرواری4(رنگدانه) وزن  بیشتر از 500 گرم سایز 10 میلی متر

مولد وزن  بیشتر از 1000 گرم سایز 10 میلی متر