کانال تلگرام arasfeed@
+98 21 44070185 تماس در ساعات کاری
info@arasfeed.com گروه ارس فید
;
صفحه اصلی وبلاگ واکسیناسیون های لازم برای جلوگیری از بیماری واکسیناسیون های لازم برای جلوگیری از بیماری در پرورش طیور

واکسیناسیون های لازم برای جلوگیری از بیماری در پرورش طیور

IMG

البته واکسیناسیون در هر منطقه بسته به میزان آلودگی و نوع بیماری منطقه فرق می کند. همچنین شرایط جغرافیایی  مرغداری ، سلامت و رشد جوجه نیز مهم است .

بحث ما راجع به واکسیناسیون جوجه ومرغ خانگی است و کاری به طیور گوشتی و تخمگذار صنعتی نداریم .

نکات مهم در امر واکسینه:

۱- شرایط حمل و نگهداری واکسن : واکسن باید طی زنجیره سرد تا محل مرغداری حمل شودودچارشوک گرمایی نشود .واکسن ها را در دمای 8-2 درجه دور ازتابش مستقیم آفتاب  نگهداری کنید .

۲- مشخصات واکسن : تاریخ تولیدوانقضاء و شرکت سازنده را به دقت مد نظرداشته باشید .

۳- جوجه های ضعیف و بیماررا واکسینه نکنید .

۴- شرایط استریل در هنگام واکسیناسیون را رعایت کنید.

۵- حداقل استرس و اضطراب را به جوجه وارد کنید ،تغذیه بد،سروصدا،بیماری ،گرماوسرما همه استرس محسوب می شوند .

۶- شیشه وظروف واکسنهای مصرف شده رابسوزانیدویا ضدعفونی کنید تا بیماری در مرغداری شایع نشود.

۷- آب مورد استفاده جهت واکسن خوراکی واسپری عاری از مواد ضدعفونی کننده وکلر باشد.از آب مقطرویا سرم فیزیولوژی ویاآب جوشیده استفاده کنید،ph آب مصرفی ۷ودمای آن ۱۲-۱۰درجه باشد.

۸- واکسنهای تزریقی را به مدت 3-2ساعت در دمای اتاق نگه دارید تا گرم شده وبه دمای 20-۲5درجه برسد وراحتر تزریق شودوواکنش های موضعی کاهش یابد.در هنگام استفاده از واکسن شیشه واکسن راتکان دهید

۹- سرنگ ولوازم تزریقات وظروف حمل واکسن ودستگاه اسپری را تمیز وضد عفونی کنید.

۱۰- طیور را چند ساعت (3-2ساعت) قبل از واکسن دادن تشنه نگه دارید .

۱۱- واکسن حل شده باید ظرف مدت 3-2ساعت توسط طیور مصرف شود زیرا واکسن به هنگام رقیق شدن بسرعت شروع به نابود شدن می کند.مثلاٌواکسن برونشیت عفونی پس از حل شدن ۵۰٪توان خود را طی یک ساعت از دست می دهد.

۱۲- به منظور حفظ ماندگاری ویروس واکسن به آن شیر خشک بدون چربی ویا شیر معمولی بدون چربی ویاکم چربی اضافه کنید.میزان شیر خشک 2-5/2گرم در لیتر آب مصرفی وشیر معمولی ۱۵٪-۱۰٪به آب مصرفی اضافه می شود.

۱۳- بعد از واکسیناسیون ۲روز به طیور آنتی بیوتیک بدهیدو۲۴ساعت دمای سالن را3-2درجه بالا ببرید.

۱۴- بهترین روش واکسیناسیون بترتیب :تزریقی +قطره چشمی – تزریقی – قطره چشمی – اسپری – آشامیدنی است .در روش تزریقی وقطره چشمی چون طیور دز کامل واکسن را دریافت می کنند ومدت ایمنی خوبی دارد و همه طیور واکسینه می شوند بهترین شیوه است در حالی که در روش اسپری وآشامیدنی این امر بطور کامل محقق نمی شود.

وحالاواکسنهای موردنیاز طیور خانگی:

واکسن برونشیت :

سویه H120:   واکسن برونشیت در سن یک روزگی بصورت اسپری ،قطره چشمی ویاآشامیدنی می توان مصرف کرد.

روش اسپری : 1000دز واکسن را در 500سی سی آب مقطرحل کنیدوتوسط دستگاه اسپری برروی جوجه ها اسپری نمایید.قطرات آب بایدکمتر از 50میکرولیتر باشد.جوجه هایی که مشکل تنفسی دارندرااسپری نکنید.

روش قطره چشمی : 1000دز واکسن رادر 25سی سی آب مقطر حل کنید وتوسط قطره چکان در چشم بریزیدوتا جذب کامل ویاپخش روی چشم جوجه را رها نکنید.هرسی سی آب باید 40 قطره بشود تابه هر جوجه یک دز واکسن برسد. دقت کنید واکسن مصرفی زیاد سرد نباشد چون چشم جوجه ها را دچار تورم وعفونت می کند.

  قطره چکان

روش آشامیدنی : 1000دز واکسن را در 10لیتر آب مقطر ویا جوشیده سرد حل کنید .مقدار آب بستگی به سن جوجه دارد.برای جوجه 10روزه 10لیتر ، جوجه 30-20روزه 20لیتر وبرای جوجه 8هفته به بالا 40 لیتر آب مورد نیاز است .به ازای هر روز افزایش سن یک لیتر آب اضافه می شود .آب محتوی واکسن را در چند ظرف بطوری که برای همه قابل استفاده باشد بریزید وسعی کنید ظرف مدت 3-2ساعت مصرف شود.از قرار دادن واکسن در زیر نور آفتاب ودمای بالا پرهیز کنید.

سویه H52: این واکسن در سنین بالا مصرف می شود . در سن 14-12هفتگی به روش قطره چشمی ویا آشامیدنی مصرف کنید.

واکسن نیوکاسل :

بیماری نیوکاسل بدلیل فراگیری وتلفات زیاد ازاهمیت بالایی برخوردار است وباید ازطریق رعایت اصول بهداشتی وواکسیناسیون مکرر از بروز آن جلوگیری کرد.

سویه B1: این واکسن برای نوبت اول ودر سن 10روزگی به روش قطره چشمی یا اسپری ویا آشامیدنی استفاده می شود .

سویه لاسوتا: این سویه بعد از نوبت اول به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد.در سن 3-2هفتگی به روش قطره چشمی ویا آشامیدنی مصرف می شود ودر طیور خانگی هر 45روز یکبار تکرار کنید .

واکسن نیوکاسل روغنی (واکسن کشته ):این واکسن در سن 40روزگی به روش تزریق در زیرپوست ناحیه گردن ویا داخل عضله سینه به همراه واکسن نیوکاسل سویه لاسوتابه صورت قطره چشمی مصرف کنید .

تذکر :3-2ساعت قبل از واکسیناسیون واکسن روغنی را ازیخچال در آورید تادمای آن به 25-20درجه برسد،البته باید سرعت عمل لازم را داشته باشید تا در مراحل اتمام شیشه واکسن ،واکسن بیش از حد گرم نشده باشد.در حین کار شیشه واکسن را تکان دهید واز سرسوزن تیز استفاده کنید چون سرسوزن کند باعث جراحت وتورم وآبسه در محل تزریق می شود.بهترین محل تزریق زیر جلد ناحیه گردن است .

واکسن گامبورو:

در گیری با بیماری گامبورو در هر منطقه ای وجود دارد پس این بیماری را جدی بگیرید چون علاوه برتلفات بدلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن شرایط برای ابتلاء به بیماریهای دیگرنیز فراهم می شود .  

واکسن گامبورو رادر سن 15روزگی بدهید ودر سن 28-25روزگی تکرار کنید.

واکسن آبله : واکسن آبله در زیر پوست بال تزریق می شودودر سنین بالا(10-8هفتگی )اگر بیماری در منطقه وجود دارد انجام دهید.

واکسن توام آنفلوانزا +نیوکاسل :

واکسن کشته نیوکاسل وآنفلوانزا است ودر سن 6-5هفتگی به صورت تزریقی مورد استفاده قرار می گیردوسالی 2بار تکرار می شود.

جدول واکسیناسیون طیور خانگی

نوع واکسن

سن واکسیناسیون

تکرار واکسیناسیون

روش واکسیناسیون

توضیحات

برونشیت

1روزگی

0

قطره چشمی ،اسپری ،آشامیدنی

درصورت بروز بیماری در منطقه تکرار نمایید

نیوکاسل سویه B1

10روزگی

0

قطره چشمی ،اسپری ،آشامیدنی

 

نیوکاسل سویه لاسوتا

16روزگی

40روزگی

قطره چشمی ،اسپری ،آشامیدنی

 

گامبورو

20روزگی

28روزگی وهر 3ماه یکبار

قطره چشمی آشامیدنی

 

نیوکاسل روغنی

40روزگی

هر 4ماه یکمرتبه

تزریقی

همراه لاسوتا چشمی

نیوکاسل +آنفلوانزا

55روزگی

هر 6ماه یکبار

تزریقی

 

یادآوری :

مسئله واکسیناسیون در طیور به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله :

1- مدیریت سالن

2- سلامت ،رشدوسن جوجه

3- وضعیت بیماری در منطقه

4- موقعیت جغرافیایی مرغداری

5- روشهای واکسیناسیون

6- تیتر مادری جوجه

7- نژاد مرغ مادر

پس هر کارشناسی نوعی واکسن وروش واکسیناسیون وسنی را اعلام می کند که باتوجه به موارد بالاوبازدیداز سالن وتجربه شخصی خودش مربوط می شود واو بهترین راهنما برای شما می باشد.

ولی در حالت کلی واکسن زیاد دادن علاوه بر هزینه مضاعف واحتمال بیماری  طیور باویروس آن واکسن ،ایجاد شوک وتب وکاهش اشتها گردیده وباید درحد لزوم واکسن داد.امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار گیرد .

برچسب ها:
پیغام خود را بگذارید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

برای تغییر تصویر کلیلک کنید
نظرات بازدید کنندگان

دسته بندی واکسیناسیون های لازم برای جلوگیری از بیماری

برچسب ها